Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Tập hợp, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh

Cách đây vừa tròn 20 năm, ngày 28/10/1994, Đại hội thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (nhiệm kỳ 1994-1999) được tổ chức trọng thể tại hội trường lớn, khu hội nghị 25B của tỉnh, đánh dấu sự ra đời một tổ chức của trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Kể từ đó đến nay, ngày 28/10 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của Liên hiệp hội Thanh Hoá. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội đã từng bước trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã khẳng định được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hoá.

Vai trò của hoạt động khoa học công nghệ trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Trường đại học Hồng Đức

1. Vai trò của nghiên cứu khoa học (NCKH) trong giáo dục đại học

1.1. Vai trò của NCKH trong trường đại học

Qua thực tế, chúng ta  nhận thức được rằng, NCKH có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Trong công tác đào tạo đại học ở nước ta hiện nay, NCKH được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. NCKH có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Với tầm quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành TW khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu: "Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống"

Ngày Khoa học và Công nghệ: không chỉ là sự tôn vinh

Trong thời đại ngày nay, khoa học và công nghệ (KH&CN) được coi là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững. Chính vì thế, các quốc gia trên thế giới luôn coi trọng và thực hiện nhiều giải pháp để phát triển KH&CN, trong đó có việc tổ chức Ngày Khoa học. Ngày Khoa học không chỉ là dịp để tôn vinh, động viên, khuyến khích giới khoa học nước nhà mà còn là dịp để giới khoa học tự giới thiệu với công chúng về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của mình.

Ý nghĩa lịch sử của ngày 18 tháng 5 – Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Nhân tài

Nhân tài (talent), nói chung, là những người vừa có lý tưởng cao đẹp. vừa có trí tuệ phát triển và giàu tính sáng tạo, có thể đóng góp xuất sắc vào kho tàng trí tuệ của đất nước, của nhân loại. Nhân tài là người có kiến thức sâu sắc, đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp mới, biết tổ chức các nguồn lực để tạo ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, địa phương, đất nước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người tài phải bao gồm cả đức và tài, trong đó đức là gốc.