Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Đề xuất nội dung diễn đàn trí thức. Bàn về chính sách sử dụng nhân tài trên quê hương Thanh Hoá

 Vấn đề chính sách sử dụng nhân tài luôn là vấn đề “thời sự “, vừa mang tầm chiến lược đồng thời mang tính thiết thực rất cần được đội ngũ trí thức quan tâm, vì thế xin trân trọng đề nghị Ban thường vụ LHH đưa vào  diễn đàn trí thức.

Về nội dung có thể mở rộng về thời gian:

+ Các chính sách sử dụng nhân tài trước CM tháng Tám 1945.

+ Các chính sách sử dụng nhân tài từ sau CM Tháng Tám 1945, trong thời kỳ này tuỳ khả năng nghiên cứu có thể đi sâu vào từng giai đoạn ( 1945-1975, 1975-2000 …) đặc biệt chú ý 10 năm đầu gần đây (2000-2010).

Nên thống kê danh sách các nhân tài của Thanh Hoá qua các thời kỳ trên, đặc biệt là hiện nay.

Trong việc nghiên cứu chính sách có thể mở rộng tìm hiểu chính sách sử dụng nhân tài của một số tỉnh bạn để có cơ sở tham khảo thêm, đồng thời đối chiếu với chính sách của nhà nước.

Phần quan trọng là các ý kiến về hiệu quả của các chính sách nói trên.

Vấn đề chính sách sử dụng nhân tài luôn có quan hệ rất chặt chẽ với các chính sách xã hội, như chính sách tiền lương, tiền thưởng…các chính sách đãi ngộ của nhà nước…vì thế rất cần nghiên cứu chính sách sử dụng nhân tài trong mối quan hệ tổng hoà với các chính sách KT-XH có liên quan.

Cuối cùng cần nêu lên các mặt tồn tại và các đề xuất bổ sung về các chính sách sử dụng nhân tài hiện nay nhằm thu hút đông đảo nhân tài không chỉ trong tỉnh, trong nước mà cả các nhân tài gốc Thanh Hoá hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Bàn về vấn đề trên đây chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo đội ngũ trí thức tham gia và LHH sẽ góp phần xứng đáng là nơi tập hợp đông đảo trí thức cùng bàn bạc các vấn đề mang tầm chiến lược, thiết thực phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH quê hương Thanh Hoá.

Hoàng Ngọc Bạt