Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Diễn đàn trao đổi chuyên đề về làm thế nào tập hợp được đông đảo trí thức KH & CN trong tỉnh

Làm thế nào để tập hợp được đông đảo trí thức KH & CN trong tỉnh tham gia hoạt động trong LHH và các hội khoa học kỹ thuật Kể từ ngày được thành lập (1994), Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật ( gọi tắt là LHH ) Thanh hóa và các Hội thành viên (gọi tắt là Hội ) đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực : Xây dựng tổ chức, hoạt động khoa hoc và công nghệ (KH & CN ), chính trị - xã hội và hợp tác quốc tế ,góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hàng năm của tỉnh . Uy tín của LHH và Hội ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của LHH và  Hội vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm như chỉ thị số 42-CT/ TW của Bộ chính trị đã chỉ rõ, đó là “ Chưa tập hợp được đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp “.

Vậy làm thế nào để LHH và các Hội tập hợp được trí thức khoa học và công nghệ, trí thức trẻ, nhất là trí thức trẻ trong các doanh nghiệp ?

Có nhiều nguyên nhân, theo tôi tập trung chủ yếu ở những nguyên nhân sau:

-Nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của LHH và các Hội còn chưa đầy đủ,coi LHH và các Hội như một tổ chức xã hội đơn thuần, ai muốn vào, muốn ra cũng được .

-Hoạt động của LHH và các Hội lại theo nguyên tắc: Tự chủ, tự lo nhất là về tài chính, tự chịu trách nhiệm theo điều lệ qui định . Qui định này tưởng thoáng nhưng lại cột chặt,phó mặc.

-Tổ chức chưa chặt chẽ, cán bộ chủ chốt ở nhiều Hội còn kiêm nhiệm, hoạt động nhiều nơi còn mang tính hình thức, cá biệt có Hội không hoạt động, chưa tổ chức được đại hội, kéo dài nhiệm kỳ vẫn còn diễn ra trong thời gian dài .

-Nơi làm việc, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của không ít Hội còn nhiều thiếu thốn trong thời gian dài chậm được khắc phục. Nhiều Hội phải mượn hoặc thuê văn phòng làm việc.

-Hoạt động KH & CN, phổ biến kiến thức muốn làm nhưng do thiếu kinh phí .

-Chưa có điều kiện để quan tâm đến quyền lợi hội viên, nhất là trong cơ chế thị trường.

-Nhiều sở bảo trợ chưa quan tâm đến hoạt động của Hội. ở đâu sở bảo trợ tạo điều kiện việc làm thì ở đó Hội thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tóm lại, hoạt động của LHH và các Hội thành viên thực sự chưa có sức hấp dẫn, chưa thu hút được đông đảo lực lượng trí thức khoa học và công nghệ, nhất là trí thức trẻ tham gia.

Để tạo được sức hấp dẫn, thu hút hội viên , theo tôi cần tập trung vào mấy biện pháp sau đây:

-Không ngừng nâng cao trình độ, năng lực hoạt động cho cán bộ Hội theo hướng chuyên nghiệp thông qua hội thảo, tập huấn, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm do LHH hoặc các hội tổ chức. chỉ có nâng cao năng lực LHH và các hội mới hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ một cách thực sự, uy tín, vị thế LHH và hội mới được nâng cao.

-Tăng cường kết nạp hội viên trí thức trẻ thì LHH và các hội mới nhanh chóng tiếp cận khoa học công nghệ mới, nhất là công nghệ cao .

-Đa dạng hóa các hoạt động khoa học công nghệ, sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại cập nhật thông tin nhanh nhạy, ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới, công nghệ cao vào thực tế sản xuất, đời sống .

-Phải có cơ chế và chính sách đồng bộ , kịp thời mới kích thích được say mê, nhiệt tình của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ , nhất là trí thức trẻ . Phải thực sự quan tâm đến điều kiện làm việc và  quyền lợi chính đáng của họ .

Những biện pháp trên không mới nhưng thực hiện được nó phải có sự phấn đấu đồng bộ từ lãnh đạo các cấp, các ngành đến cán bộ hội và hội viên . Trước hết phải có sự chuyển biến về nhận thức đến tư duy  đổi mới nội dung và phương thức hoạt động  của LHH và các Hội thành viên cho phù hợp với cơ chế mới.

Đặng Gia Khương