Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Kết quả hoạt động diễn đàn khoa học năm 2008-2009

Đươc Dự án Enable hỗ trợ cả về Tài chính và kỹ thuật,năm 2008-2009,Liên hiệp các hội khoa hoc kỹ thuật Thanh hoá và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng tổ chức các hoạt động diễn đàn khoa học hướng vào mục tiêu chi sẻ kinh nghiệm,nâng cao năng lực học hỏi giữa các tổ chức thành viên ,các nhà khoa hoc và phục vụ cho nhu cầu phát triển cộng đồng ,trong 2 năm 2008-2009 đã thực hiện được 20 hoạt động, cụ thể như sau:

1/- Cơ quan Liên hiệp hội tổ chức đươc 8 hoạt động:
-          2 lớp tập huấn cộng tác viên,mỗi lớp có 23 học viên x 2 = 46 học viên được cấp chứng chỉ cộng tác viên báo chí.
-          1 cuộc hội thảo về học hỏi chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức thành viên và các Trung tâm trực thuộc.
-          1 cuộc hội thảo về đánh giá tình hình hoạt động công tác thông tin tuyên truyền và định hướng phát triển thông tin báo chí trong những năm từ 2010 đến 2015.
-          1 cuộc hội thảo về tổng kết 10 năm hoạt động khoa học kỹ thuật và định hướng đến năm 2015.
-          1 lớp tập huấn về kỹ năng viết đề xuất Dự án.
-          1 lớp tập huấn về quản lý thông tin báo chí và tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm của Hải phòng về công tác thông tin báo chí.
-          1 cuộc hội thảo về tham gia nội dung quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh hoá về hoạt động tư vấn-phản biện khoa học-giám định xã hội của Liên hiệp hội và các hội thành viên.
2/- Các tổ chức thành viên thực hiện được 12 hoạt động,trong đó:
Câu lạc bộ Lâm nghiệp tổ chức được 4 hoạt động,và là đơn vị tổ chức được nhiều hoạt động nhất,cụ thể là:
-          2 lớp tập huấn về quản lý vòng đời dự án ( PCM) , mỗi lớp 30 học viên.
-          1 cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về thâm canh đất dốc-chống sa mạc hoá,chống biến đổi khí hậu,có 40 người tham dự.
-          1 cuộc hội thảo về ứng dụng khung sinh kế cho người nghèo,có 32 người dự.
Hội công nghệ sinh học tổ chức dược 1 lớp hội thảo về phát triển nuôi trồng Nấm dược liệu và Nấm thực phẩm - có 70 người dự
Hội Sinh vật cảnh 1 cuộc hội thảo về phát triển sinh vật cảnh nghệ thuật gắn với bảo vệ môi trường,có 85 người dự.
Hội Giống cây trồng tổ chức 1 cuộc hội thảo chi sẻ kinh nghiệm về phát triển lúa lai năng xuất cao ,có 80 người dự.
Hội các ngành Sinh-hoá học 1 cuộc hội thảo về bảo tồn phát triển cây Gấc thực phẩm- có 85 người tham dự.
Hội làm vườn –trang trại phối hợp với Hội chăn nuôi thú y tổ chức được 2 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm:
-          1 hội thảo về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,cú 130 d?i bi?u t?i d?.
-          1 hội thảo về phát triển nuôi ong mật 80 đại biểu.
Hội tài nguyên-môi trường tổ chức 1 cuộc hội thảo về Khí sinh học Biogas,có 75 người dự.
Nhìn chung các hoạt động diễ đàn đã đáp ứng đươc nhu cầu tiếp cận thông tin của cộng đòng.-Trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa hoc và các tổ chức thành viên-Sau các hội thảo tập huấn có nêu được nhiều kiến nghị về chủ trương chính sach với các cấp lãnh đạo và chính quyền.
Tuy nhiên công tác tổ chức còn lúng túng-Một số đơn vị chuẩn bị nội dung chưa tốt ,phải điêù chỉnh nhiều lần,kéo dài thời gian-Chưa xác định rõ dược dược tính bức súc cần tổ chức hội thảo-tập huấn ,chưa làm rõ mục đích yêu cầu,chưa khảng định được kết quả mong đợi.Còn nặng về các báo cáo,chưa giành nhiều thời gian cho trao đổi chia sẻ kinh nghiệm,tham quan học hỏi hiện trường,do đó kết quả còn hạn chế. Kế hoạch lâu dài của Liên hiệp hộiThanh hoá sau khi dự án Enable kết thúc vẫn tiếp tục duy trì hoạt động các diễn đàn khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin,phục vụ phát triển cộng đồng trong thời kỳ mới và góp phần nâng cao năng lực cho các tổ chức thành viên./.

Khương bá Tuân