Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Triển khai, quán triệt Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa

Sáng ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận và bế mạc hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định vai trò, tầm quan trọng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, đồng thời, nhấn mạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ trong xây dựng chủ trương, chính sách nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cách mạng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội như: hoạt động còn mang tính hành chính, sinh hoạt còn hình thức, tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể còn hạn chế, hiệu quả một số phong trào thi đua, cuộc vận động còn thấp.

Với mục tiêu đưa Thanh Hoá trở thành tỉnh khá vào năm 2020 và cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030, BTV Tỉnh uỷ nhận thức sâu sắc về yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân nên đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 02 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2015 - 2020. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của BTV Tỉnh uỷ khoá XVIII, có nội dung quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các nội dung được quán triệt và tham gia phát biểu thảo luận đảm bảo chất lượng, sâu sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung triển khai, quán triệt những nội dung trọng tâm được nêu trong Nghị quyết, các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các Ban của Tỉnh uỷ.

Theo đó, Nghị quyết 02 của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2015 – 2020, gồm 4 phần: Tình hình và nguyên nhân, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện. Bên cạnh mục tiêu chung, Nghị quyết 02 đã đưa ra 8 mục tiêu cụ thể đến năm 2020, trong đó,  đặc biệt quan tâm đến 3 mục tiêu lớn là: Thành lập tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên. Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt yêu cầu trên cả 3 mặt: chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng vận động quần chúng. Xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc cho các đoàn thể, đặc biệt là cơ chế để các đoàn thể tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó, tập trung vào giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng: đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, tập hợp tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm thu hút đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Các đại biểu tham dự hội nghị  đã nghe lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ quán triệt một số nội dung liên quan đến Chỉ thị số 43 và Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Trên cơ sở sự thống nhất cao của các đại biểu về các nội dung được quán triệt và mong muốn Nghị quyết nhanh chóng được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn,  đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh phải nhận thức sâu sắc, thấy rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác MTTQ, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội đối với sự phát triển đi lên của tỉnh và tầm quan trọng của Nghị quyết 02 để tập trung quán triệt cho các cán bộ, đảng viên và từng người dân hiểu rõ, nhằm xoá bỏ tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận của một bộ phận cán bộ và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất đảm bảo các điều kiện cần thiết, trong đó, có các điều kiện về cơ sở vật chất và cơ chế chính sách để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả. Vì vậy, toàn bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, nhất là khối quản lý nhà nước phải hết sức chú ý đến công tác dân vận, đặc biệt quan tâm đến nguyện vọng của nhân dân trong giải quyết các công việc cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Từng cơ quan, đơn vị trong bộ máy hoạt động của khối dân vận cùng MTTQ và các đoàn thể phải  tự mình đổi mới và không ngừng phấn đấu vươn lên để đáp ứng được yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước tiên, là đổi mới về mặt nhận thức: Mỗi cán bộ phải tự nhận thấy vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng trong hoạt động công tác của mình và sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để tập trung thực hiện cho thật tốt, thật hiệu quả. Mỗi cán bộ trong bộ máy phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Tiếp theo là đổi mới về tổ chức bộ máy: phải nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn lại toàn bộ bộ máy; bố trí cán bộ thực sự hợp lý, khoa học để phát huy năng lực, trí tuệ, khả năng của từng người; tiến hành rà lại các quy định, quy chế liên quan để hoạt động cho nhịp nhàng, đạt hiệu quả. Đồng thời, phải đổi mới công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoạt động thực chất hơn và đạt hiệu quả cao hơn.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo, sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng với hệ thống dân vận theo hướng thiết thực, có hiệu quả và tạo điều kiện tốt nhất cho hệ thống dân vận hoạt động, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ  yêu cầu: cấp uỷ phải thường xuyên giao ban, nghe nắm bắt tình hình hoạt động của khối, của từng cơ quan, đơn vị trong khối dân vận; bố trí con người thực sự có năng lực để thay mặt cho cấp uỷ lãnh đạo hệ thống dân vận; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và chính sách để hệ thống hoạt động có hiệu quả; đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ trong bộ máy đảm bảo bộ máy hoạt động thực sự chất lượng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các tổ chức trong bộ máy từ tỉnh đến cơ sở phải quan tâm, chủ động phối hợp tốt hơn nữa với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời nghiên cứu cơ chế để tham vấn ý kiến của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc quyết định một số công việc của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến một lần nữa khẳng định: Công tác dân vận và việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 02 có tính chất quyết định cho sự thành công trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Việt Hà – Hồng thư- Xuân Dũng