Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (02373) 853.656-  3720.885   Fax: 0237.3720885


Tập hợp trí thức để phát triển đất nước

Liên Hiệp Hội Việt Nam với tôn chỉ là tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ Việt Nam đang làm tốt vai trò của mình.

Tại Diễn đàn khoa học "Vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam trong sự phát triển đất nước" được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức sáng 8/11, ông Phạm Tiến Dũng - Hàm Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương đã có bài tham luận.

Tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

Ngày 2/11/2019, tại Trung tâm hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu năm 2019.


Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) được thành lập theo Quyết định số 483-TC/UBTH ngày 12-4-1994 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngày 28-10-1994, Đại hội thành lập Liên hiệp hội được tổ chức trọng thể. Kể từ đó ngày 28-10 hằng năm được lấy làm ngày thành lập Liên hiệp hội. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp hội đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, thể hiện trên một số mặt sau:

Giới thiệu cuốn sách Trần Văn Thịnh - Cuộc đời và tác phẩm

Chiều 25-8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Dân tộc học và Nhân học và Liên Chi hội Khoa học lịch sử lực lượng vũ trang Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách Trần Văn Thịnh - Cuộc đời và tác phẩm.

"THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC" - MỘT CUỐN SÁCH QUÝ VỪA ĐƯỢC XUẤT BẢN (07/8/2019)

1. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách quý: "Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước" của PGS,TS Đức Vượng, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực. Sách dày 598 trang, khổ giấy 14,5 x 20,5 cm. Đây là tác phẩm lịch sử - lý luận - thực tiễn thứ 17 của PGS,TS Đức Vượng đã được xuất bản. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc (96/100 điểm): "Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020" (Mã số: KX.04.06-10) do PGS,TS Đức Vượng làm Chủ nhiệm, đồng thời là Chủ biên, trực tiếp viết Báo cáo Tổng hợp dày hơn 600 trang kết quả nghiên cứu của đề tài.