Liên kết website

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá - Địa chỉ: 17 Hạc Thành - Ba đình - Thành phố Thanh Hoá. Số ĐT: (0373) 853.656-  3720.885   Fax: 037.3720885


Hội Luật gia Thanh Hoá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội lần thứ III

Ngày 19/6/2014, Hội Luật gia Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019. ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Hội khóa II, Chủ tịch Hội Luật gia các huyện, thị xã, thành phố, Chi hội Trưởng các Chi hội Luật gia trực thuộc và Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, ngoài việc duy trì các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp thường xuyên, Hội đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp 2013 tới tất cả các tổ chức Hội và hội viên trong tỉnh. Hội viên Hội Luật gia các cấp tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Hiến pháp 2013 tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa, mục đích, sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này và nắm được nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến pháp 2013.

Theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội được giao chủ trì, phối hợp với một số Sở, ngành xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn chỉnh Dự thảo Kế hoạch và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Hội cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội lần thứ III Hội Luật gia tỉnh, như: báo cáo và xin phép cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức Đại hội, dự thảo các văn kiện trình Đại hội, chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức Hội trực thuộc tổ chức đại hội hướng tới Đại hội III Hội Luật gia tỉnh. Đã có 2 đơn vị là Hội Luật gia Liên cơ quan và Hội Luật gia huyện Đông Sơn tổ chức đại hội. Một số đơn vị đang tích cực chuẩn bị và sẽ tổ chức đại hội trong thời gian tới.

Hội nghị xác định công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm là tổ chức thành công, chất lượng đại hội Hội Luật gia các cấp và Đại hội lần thứ III Hội Luật gia tỉnh, lựa chọn được những luật gia nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, kinh nghiệm, có khả năng vận động, tập hợp, đoàn kết hội viên và tổ chức các hoạt động của Hội tham gia Ban Chấp hành Tỉnh Hội khóa III và ban Chấp hành Hội các cấp  để lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành có hiệu quả Hiến pháp 2013 tới các tầng lớp cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội III Hội Luật gia tỉnh.

 Hà Sĩ Thắng